Algemene voorwaarden

1             Toepassing.

1.1          Behoudens andersluidende ondertekende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper (iedere natuurlijke of rechtspersoon) verklaart kennis te hebben genomen, en die alzo prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant/koper.

1.2          De koper neemt akte van de identiteit van de verkoper, met name H.S.C BV met als ondernemingsnummer BE 0461.730.589 en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Kapelsesteenweg 396, 2930 Brasschaat (Mariaburg). Telefonisch is de onderneming te bereiken op het nummer +32 (0)3/605.35.00 of elektronisch op het e-mailadres info@hsc.be .

1.3          De plaatsing van een bestelling op de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die beschikbaar zijn op de website: ( https://shop.hsc.be/index.php?route=information/information&information_id=5 ).


2            Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen.

2.1          Alle aanbiedingen en prijzen zijn ten indicatieve titel, vrijblijvend, en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgaves op de website. Dit alles zo lang de voorraad strekt.

2.2         De aangegeven prijzen zijn inclusief B.T.W en alle wettelijk aan te rekenen taksen. De vermelde prijzen zijn enkel geldig bij volledige bestelling EN betaling via de webshop. De prijs bevat geen extra services als klaarmaken, installatie van software enz. tenzij uitdrukkelijk vermeld. De eventuele transportkosten (Afhankelijk van de keuze van de klant) dienen nog bijgeteld te worden.

2.3         Elk apart akkoord (bestelling via mail, telefoon, of andere elektronische media) van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor H.S.C BV slechts bindend, indien deze schriftelijk of via mail werden bevestigd door één van de werknemers van H.S.C BV.

2.4         De afbeeldingen, kleuren, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze Webshop of internetsite e.d. vermeld zijn worden aangeleverd door derde partijen, zijn aldus indicatief en voor H.S.C BV niet bindend.

2.5         H.S.C BV behoud zich het recht voor om zonder opgave van redenen een order in aantal terug te brengen tot een voor consumenten aanvaardbaar niveau voor dat artikel.

2.6         De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de dag van de bestelling en de datum van de levering een prijsverhoging mocht optreden om welke reden dan ook, dan kan deze door de verkoper steeds worden doorgerekend. Het staat de klant wel vrij in dit geval een eventuele ontbinding van de bestelling in te roepen. De eventueel reeds op deze bestelling betaalde bedragen worden dan teruggestort.

2.7         Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de koper minstens 18 jaar oud zijn. Indien de koper geen 18 jaar oud is, dient de bestelling door de ouders of de wettelijke voogd geplaatst te worden. Bij de betaling van een bestelling door een minderjarig persoon, beschouwd H.S.C BV deze bestelling als gecontroleerd door de wettelijke verantwoordelijke en wordt dit aanzien als een rechtsgeldige bestelling. Annulatie van deze bestelling kan enkel gebeuren met goedkeuring van H.S.C BV.


3            Levering, risico, leverings- en herstellingstijden.

3.1          Alle te verzenden goederen worden geleverd op het door de koper aangegeven adres bij de bestelling. Dit door middel van de door de koper gekozen koeriersdiensten tussen de uren die deze koeriersdiensten daarvoor voorzien.

3.2         Bij bestelling op afhaling stuurt H.S.C BV een bericht wanneer de bestelling klaarligt. De klant dient zich bij afhaling te identificeren door EID en/of geldig besteldocument/betalingsbewijs. H.S.C BV behoud zich het recht voor, om in geval van onduidelijkheid de aflevering te weigeren tot aan deze voorwaarden voldaan is.

3.3         De koper wordt geacht de bestelling bij de levering ALVORENS DEZE TE AANVAARDEN na te kijken op schade en onvolledigheid. Na aftekening van de ontvangstbevestiging door de koper kan eventuele schade of onvolledigheid niet meer verhaald worden op H.S.C BV.

3.4         Indien een order uit meerdere producten bestaat, zal dit enkel kunnen geleverd worden wanneer het order volledig is. Indien H.S.C hier op verzoek van de klant eventueel van afwijkt, zijn er mogelijk extra leverkosten van toepassing. H.S.C zal altijd proberen de klant zo goed mogelijk te informeren over het moment van levering. De geschatte levertijd zal indien op dat moment bekend reeds worden meegedeeld op de bestelbevestiging. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de verkoper zo goed als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulering van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

3.5         Indien de uitgever van de betaalkaart weigert in te stemmen met de betaling, of de betaling later herroept, kan H.S.C BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de koper bestelde goederen. In geval van herroeping blijft het eigendomsrecht van de goederen bij H.S.C BV tot volledige betaling van de bestelling. Bij een reeds uitgeleverde bestelling verbindt de klant zich er dan toe de goederen binnen 7 dagen te retourneren.

3.6         In het geval van eventuele annulering van een in uitvoering zijnde bestelling, zullen forfaitair 5% kosten van de waarde van de bestelde goederen vermeerderd met een administratiekost van 15 EURO incl. BTW worden aangerekend ten laste van de koper. Eventuele reeds gedane transportkosten vallen ook ten laste van de koper.

3.7         In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, heirkracht en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per e-mail of per brief.


4            Betalingsvoorwaarden.

4.1          H.S.C BV aanvaardt enkel betalingen via de betaalmodus op de webshop (Bancontact, Maestro, Mastercard of Visa), bij klanten waar overschrijving toegestaan is moet dit aanzien worden als een gunst, en geen recht. De mogelijkheid tot overschrijven kan te allen tijde door H.S.C BV ingetrokken worden zonder enige verklaring of recht op schadevergoeding.

4.2         Cheques en/of wissels zijn niet geldig en worden niet aanvaard.

4.3         Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.


5            Abonnementen

5.1          De verkoop van diensten zoals domeinnamen, office, exchange , clouddiensten, webhosting, online back-up, nomadesk enz. zijn altijd aan te schaffen voor periodes van minimum 1 jaar. Opzegging kan ten laatste tot 14 dagen voor het verlopen van het betaalde jaar. Dit door middel van een brief of e-mail. Zonder tegenwoord van de klant via aangetekende brief of mail zal een factuur opgesteld worden voor het volgende jaar. In geval van afwijkende voorwaarden zal dit duidelijk op de factuur vermeld worden.

5.2         H.S.C BV is in geval van verkoop van deze abonnementen slechts tussenpersoon en kan niet aansprakelijk gesteld worden op welke manier dan ook over de werking van de in de abonnementen vermelde diensten.


6            Annulatie bestelling, ontbinding.

6.1          Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

6.2         De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.


7            Eigendomsvoorbehoud.

7.1          Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling.

7.2         De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de verkoper geleverde zaken een pandrecht te verlenen.


8           Klachten, aansprakelijkheid.

8.1          Tijdens ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of in verband met de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk twee dagen na ontvangst van de waar door middel van brief of e-mail aan H.S.C BV betekend te worden. Het aanvaarden, gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet.

8.2         Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk 7 dagen vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de twee werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de zeven werkdagen na de leveringsdatum terug werden bezorgd naar adres vermeld door verkoper. Indien de goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kosteloze vervanging of creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. Dit na nazicht van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op schadevergoeding in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3         Klachten geven de koper nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten.


9             Opdrachten aan derden en aansprakelijkheid.

9.1          H.S.C BV draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van verlies van of schade aan de vervoerde goederen ten gevolge van de aard of de gebreken eigen aan die goederen. Wanneer H.S.C BV voor de uitvoering van haar opdracht een beroep dient te doen op derden, hetzij onderaannemers, hetzij andere tussenpersonen, staat zij enkel en alleen in voor haar zorgvuldige keuze van betrokkenen en voor het doorgeven van de nodige gegevens en de juiste instructies. H.S.C BV draagt derhalve geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele klachten met betrekking tot deze opdracht. Uit dien hoofde kan van H.S.C BV geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist, noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks. H.S.C BV draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de ter beschikkingstelling van bestelde goederen ten gevolge van beperkingen die haar zijn opgelegd door de overheid of een andere vorm van overmacht waarover zij geen controle heeft.


10           Herstellingen.

10.1       Voor herstellingen van defecte goederen zowel binnen als buiten de garantieperiode is HSC BV uw aanspreekpunt. De koper kan zijn defecte goederen zenden naar het adres Kapelsesteenweg 396, 2930 Brasschaat (Mariaburg). Onze onderneming zal trachten het defecte product te herstellen, of indien nodig te vervangen.

10.2       Defecte goederen die ter herstelling worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.

10.3       Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de koper, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling of herstelling in aanmerking te komen.

10.4       Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van 50 EURO verschuldigd zijn indien die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht.

10.5       Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper op risico van de klant.

10.6       Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, etc.) zijn contant te betalen. De technische tests die alle binnengebrachte producten ondergaan zullen gefactureerd worden indien het materiaal geen defect vertoont. Indien H.S.C BV het defect zelf moet vaststellen wegens onvoldoende omschrijving van het probleem zullen er forfaitaire uurlonen gerekend worden ten bedrage van 76 euro incl. BTW per uur. H.S.C BV is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 100 EURO, incl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet is uitgevoerd.

10.7       De afnemer wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het materiaal hersteld is. Het materiaal zal echter aanzien worden als zijnde achtergelaten en de eigendom van H.S.C BV worden indien het binnen een termijn van 3 maand na de herstellingsdatum niet werd afgehaald. Mogelijke herstelkosten blijven in dat geval echter nog steeds te voldoen eventueel verhoogd met verwijdering en/of afvoerkosten.

10.8      Daar sommige onderdelen of toestellen moeten doorgestuurd worden naar de desbetreffende leverancier of fabrikant, of sommige onderdelen langere levertermijnen hebben, zijn er langere dan normale hersteltermijnen mogelijk. Er is in dat geval geen aanspraak mogelijk op schadevergoeding of een verbrekingsrecht vanwege de klant.

10.9       Uurlonen op hardware-herstellingen onder garantie worden binnen een termijn van 2 jaar nooit gerekend wanneer een pc door H.SC BV geassembleerd werd. Vertoont de pc problemen veroorzaakt door het verkeerd gebruik van software, of foutieve hardware-manipulatie door de klant dan worden herconfiguratiekosten van 76 euro incl. BTW gerekend. Alle onderzoekskosten van losse componenten worden ontegensprekelijk aangerekend aan een tarief van 76 euro incl. BTW per uur.

10.9.1       Noch H.S.C BV, noch het herstelpunt of hersteldiensten van onze leveranciers, kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor gegevensverlies van de klant. De klant verbindt zich ertoe om alvorens een toestel binnen te brengen een back-up te hebben gemaakt van zijn gegevens.

10.9.2       Alle PC 's waar een 'nieuw aangekochte licentie' geïnstalleerd werd door HSC BV of door de klant vallen bij problemen achteraf nooit onder de garantie. Dit betekent dat deze softwareproblemen altijd tegen vergoeding worden opgelost aan een tarief van 76 euro incl. BTW per beginnend werkuur. Indien het niet uitdrukkelijk vermeld staat op de factuur dat er een licentie voor software bijgeleverd is, dan dient alle testsoftware van H.S.C BV bij aankomst op het adres van de koper verwijderd te worden.


11         Conformiteit en Garantie.

11.1        H.S.C BV garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling van de koper en voldoen aan de normale verwachtingen die de koper mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Daarnaast garandeert de onderneming dat de handelsgoederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

11.2        Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1,2,3,4,5 dan wel 10 jaar, garantietermijn welke door de fabrikant zijn vastgesteld. Goederen met een aankoopprijs van minder dan 25 EURO zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van drie weken na de aankoop.

11.3        De reparaties geven geen enkel recht op garantie, behalve bij uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, als afwijkend hierop zijn pc's geassembleerd door H.S.C BV

11.4        De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van H.S.C BV veranderingen liet uitvoeren.

11.5        H.S.C BV verleent een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd. Tevens voorziet H.S.C BV 2 jaar wettelijke garantie volgens Belgisch Recht.

11.6        Het niet kunnen voorleggen van een aankoopfactuur geeft ontegensprekelijk verlies op garantie.


12         Herroepingsrecht, backorders.

12.1        De klant heeft het recht aan H.S.C BV mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop. Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door H.S.C BV zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna H.S.C BV eigenaar wordt van het product. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan H.S.C BV. Verzendingen port betaald door de bestemmeling en tegen rembours worden geweigerd. Voor producten met grote afmeting kan H.S.C BV op vraag van de klant de producten komen ophalen, hiertoe wordt het bedrag van 50 EUR transportkosten gefactureerd aan de klant. De klant kan het product ook afgeven op het adres van H.S.C BV, zonder enige kosten.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

- Geïnstalleerde, overmatig gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

-Artikelen met een eenmalig bruikbaar karakter;

- Artikelen waarvan de verpakking of deel ervan zodanig geopend is, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden aanzien; - Het artikel bevat geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma's;
- Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
-Artikelen en software met licenties en of activatiecodes;


12.2       De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (03/605.35.00) of e-mail (info@hsc.be) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling, in originele en onbeschadigde verpakking. De klant kan het product ook afgeven op het adres van H.S.C BV, zonder enige kosten. H.S.C BV behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen. Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending, zoals hierboven omschreven, de huidige marktwaarde van het artikel minus de eventuele waardeverminderingen teruggestort, of teruggegeven in vorm van een waardebon.  Er wordt niet in cash uitbetaald. Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door H.S.C BV aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald.

12.3       De koper krijgt ten laatste 48 uur na het inroepen van het herroepingsrecht en terugzending van de goederen een ontvangstbevestiging toegestuurd per e-mail.

12.4       Retourneren van goederen kan via Bpost en dienen bezorgd te worden te Kapelsesteenweg 396, 2930 Brasschaat (Mariaburg).

12.5       H.S.C BV beroept zich op het recht te wachten met de creditatie van de factuur alvorens de goederen effectief zijn aangekomen op het adres van H.S.C BV en nagekeken zijn op de juistheid en conformiteit met de claim van de klant.


13         Intellectueel eigendom

13.1        De website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen alle communicatie van H.S.C BV zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij onze onderneming, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

13.2       Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Deze intellectuele eigendommen, zoals beschreven in paragraaf 13.1, mogen onder geen beding gekopieerd of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H.S.C BV.


14        Rechtsmacht.

14.1        Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.

14.2       Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verband houdende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.

14.3       Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen.