Privacy Policy - GDPR

GDPR Privacy bepalingen :

Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor onze verwerking van persoonsgegevens:

H.S.C Computers BV

Kapelsesteenweg 396

2930 Brasschaat

Ondernemingsnummer: BE0461.730.589

Contact +32 3 605.35.00 of via info@hsc.be

 

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden op deze website en in ons bedrijf. Wij hechten veel belang aan uw privacy en vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Welke eventueel mogelijke gegevens verwerken wij:

Bij het bezoeken van de website:

Niet klant gebonden technische en statistische gegevens

(IP-adres, browsertype, Schermresolutie, locatiegegevens)

Bij het aanmaken van een account, bestelling, of invullen web form:

Contactgegevens

(Naam, voornaam, adres, e-mailadres, Telefoonnummer, enz.)

Contactgeschiedenis

(E-mailberichten, berichten verstuurd via webformulieren)

De wettelijke bestel- betalings- aftersale- en facturatiegegevens, in functie van de effectieve producten en diensten die u afneemt.

Accountgegevens voor onze webshop

(Logingegevens, accountinstellingen, factuurgegevens en adres, Historiek)

Betalingsgegevens worden niet door onze website verwerkt maar tijdens de betaling rechtstreeks door de betalingsprovider Multisafepay.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens:

 

Wij verwerken uw gegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doelen en verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor deze doelen.

Website :

Gegevens voor optimalisatie van onze website. Anonieme statistische gegevens voor marktonderzoek (bv, welke pagina's worden het meest bekeken).

Gegevens om onze diensten goed te kunnen uitvoeren (bv. het beantwoorden van een contactvraag via het vraag/antwoordformulier).


Zakelijke doeleinden

De wettelijke gegevens in het kader van onze activiteit die nodig zijn om u de gevraagde diensten te leveren (bv, Bezorggegevens, communicatiegegevens, gegevens betreffende de dienstverleningsmogelijkheden, bestel en levergegevens, voorwaarden, facturatie, enz).

 

Commerciële doeleinden

Wij verwerken gegevens voor bijvoorbeeld het toesturen van marketingcommunicatie per e-mail; voor het verzenden van nieuwsbrieven; of om uw inschrijving op evenementen of acties te registreren en verwerken. Deze gegevens bezorgen wij niet aan derden.

Juridische of wettelijke doeleinden

Wij verwerken enkel de nodige wettelijke gegevens voor juridische redenen en procedures. (bv. om te kunnen voldoen aan wetgeving en/of overheidsbevelen, of om te kunnen voldoen aan vragen betreffende informatieveiligheid of ter bescherming van uitvoering van onze rechten, veiligheid of eigendom of die van andere personen)

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Het hangt van het doel af waarvoor wij de gegevens bijhouden. Onze bewaar termijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen, als ook wat nodig is voor het vervullen van deze doeleinden. Meteen na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd. 

 

Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij voorzien veiligheidsmaatregelen aangepast aan de hedendaagse technologie op technisch en organisatorisch vlak om vernietiging, verlies, vervalsing, onbevoegde toegang, of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden, als ook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Daarnaast waken wij er ook over dat eventuele externe verwerkers op wie wij noodzakelijk beroep dienen te doen (bv. bij herstellers, transporteurs enz.) eveneens passende veiligheidsmaatregelen getroffen hebben om risico's op incidenten zo goed als mogelijk uit te sluiten.

Alle gegevens bewaren en verwerken wij in de Europese Economische Ruimte (EER)

 

Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, zoals hierna weergegeven.

Wettelijke verplichting

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Bijvoorbeeld in het kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen of op het gebied van gegevensbescherming. 

Noodzakelijk voor de totstandkoming / uitvoering van een overeenkomst

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Bijvoorbeeld voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie in het kader van het aangaan van een contractuele relatie met ons, maar ook de effectieve uitvoering van de contractuele opdracht in het kader van onze hoofdactiviteit, teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen, en ten einde de levering van onze producten mogelijk te maken via het netwerk van leveranciers waarop wij een beroep kunnen doen.

Gerechtvaardigd belang

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang die in specifieke gevallen zwaarder weegt dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Bijvoorbeeld voor het promoten van onze activiteiten voor commerciële doeleinden aan onze bestaande klanten; het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op onze website als in onze winkel.

Toestemming

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld voor het promoten van onze activiteiten naar niet-klanten; het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto's of andere publicaties die persoonsgegevens bevatten op onze website en onze pagina's op sociale mediakanalen.

Oorsprong van de gegevens

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via externe dienstverleners of openbare bronnen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Tussen de verschillende verwerkingsverantwoordelijken kunnen gegevens gedeeld worden.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer of de hosting van onze website en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post;

  • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd;
  • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten;
  • Ondernemingen die ons bijstaan bij het promoten van onze activiteiten op basis van de e-mailadressen, postadressen, of telefoonnummers van onze klanten;
  • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie, met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie;
  • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.

 

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve onze GDPR-verantwoordelijke te contacteren via de contactgegevens opgenomen in het begin van deze GDPR verklaring

Recht van inzage, aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing

U heeft het recht om te vragen dat wij bepaalde gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van een deel van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is. (bv. facturatie).

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming kan u deze intrekken. Dat kan door ons te contacteren op de gegevens aan het begin van deze GDPR verklaring. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn.

 

 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be